Recenzii Restaurante
Alimentatie Publica

Obtinerea certificatului de clasificare in turism

certificat clasificare unitati de turismClasificarea structurilor de primire turistice sunt obligatorii pentru toţi agenţii economici proprietari şi/sau administratori de astfel de unitati turistice.
Structurile de primire turistice se clasifică pe stele şi, respectiv, flori (margarete)  în cazul pensiunilor turistice rurale, în funcţie de caracteristicile constructive, dotările şi calitatea serviciilor pe care le oferă.

DOCUMENTAŢIA NECESARĂ PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE CLASIFICARE
– cerere de eliberare a certificatului de clasificare;
– certificat constatator de la registrul comerţului, din care să rezulte obiectul de activitate şi structura acţionariatului
– certificat de înregistrare la Oficiul registrului comerţului, însoţit de anexele privind avizele/acordurile şi/sau autorizaţiile legale (P.S.I., sanitară, sanitar-veterinară, de mediu şi de protecţia muncii, după caz, pentru fiecare structură turistică ce face obiectul clasificării);
– schiţa privind amplasarea şi adresa unităţii
– schiţa privind structura, amplasarea şi nominalizarea camerelor, respectiv a spaţiilor de alimentaţie
– fişa privind încadrarea nominală a camerelor şi a spaţiilor de alimentaţie pe categorii de clasificare
– avizul specific privind amplasamentul şi funcţionalitatea obiectivului, emis de Ministerul Turismului în cazul construcţiilor noi;
– copie de pe brevetul de turism pentru directorii de hotel, de restaurant, motel, camping (cu excepţia structurilor organizate în gospodăriile populaţiei), sat de vacanţă sau pentru cabanier;
– copii de pe actele de calificare a personalului de la recepţie şi de la unităţile de alimentaţie.

ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE CLASIFICARE

Documentaţia de clasificare se transmite Ministerului Turismului – Direcţia generală de autorizare şi control (denumită în continuare D.G.A.C.), care verifică îndeplinirea criteriilor de clasificare şi întocmeşte certificatul de clasificare.
Certificatul de clasificare va fi însoţit de fişa privind încadrarea nominală a camerelor şi, respectiv, fişa privind structura spaţiilor de alimentaţie destinate servirii turiştilor, prin care se stabilesc capacitatea şi structura unităţii.
Agentul economic va solicita D.G.A.C. din cadrul Ministerului Turismului clasificarea structurilor de primire turistice şi/sau a structurilor de alimentaţie destinate servirii turiştilor cu minimum 60 de zile înainte de darea lor în folosinţă.
Verificarea la faţa locului a îndeplinirii criteriilor se face de către specialiştii din Ministerul Turismului – D.G.A.C., cu sprijinul şi colaborarea unor specialişti desemnaţi de consiliile judeţene, consiliile locale şi de reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale din turism, în prezenţa reprezentantului agentului economic în cauză.
Eliberarea certificatului de clasificare se face în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii documentaţiei de clasificare complete.
La expirarea acestui termen agentul economic poate pune în funcţiune pe propria răspundere structura turistică respectivă la numărul de stele (flori) solicitat, urmând ca la primirea efectivă a certificatului de clasificare să îşi continue activitatea la categoria înscrisă în certificatul obţinut.
Punerea în funcţie este condiţionată de deţinerea autorizaţiilor legale:
– autorizaţia sanitară de funcţionare;
– autorizaţia sanitar-veterinară (numai pentru unităţile de alimentaţie);
– avizul/autorizaţia de prevenire şi stingere a incendiilor – P.S.I.;
– autorizaţia de mediu.
Structurile de primire turistice care la data verificării nu îndeplinesc cel puţin criteriile pentru categoria minimă nu se clasifică şi, în consecinţă, nu pot desfăşura activitate de turism.

În situaţia în care s-au modificat condiţiile care au stat la baza acordării clasificării astfel încât nu se mai asigură categoria de clasificare acordată, agentul economic este obligat să solicite o nouă clasificare a structurii de primire turistice în cauză, în termen de 30 de zile de la apariţia modificărilor. În acelaşi termen este obligatorie solicitarea eliberării unui nou certificat de clasificare în cazul trecerii structurii turistice în proprietatea şi/sau în administrarea altui agent economic.
Certificatele de clasificare eliberate vor fi vizate de D.G.A.C. din 3 în 3 ani. Agentul economic va solicita vizarea certificatului cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului de 3 ani de la emiterea acestuia sau de la ultima viză.

1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Autorizatii pentru deschidere restaurant acte necesare si avize pentru restaurant recenzie restaurant si mancare

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Cele mai popular

To Top