Recenzii Restaurante
Alimentatie Publica

Obtinere brevet de turism

obtinere brevet de turismBrevetul de turism reprezintă actul care atestă unei persoane fizice capacitatea profesională de a conduce o unitate prestatoare de activităţi turistice.
Brevetul de turism este utilizat în baza contractului individual de muncă, o singură dată, cu normă întreagă sau a documentelor din care să rezulte că deţinătorul acestuia este asociat sau acţionar. Legislatia privind eliberarea certificatelor in turism AICI, direct de pe siteul Ministerului de Turism, aticolul 40 pentru eliberarea brevetului.
Conducerea operativă a agenţiei de turism, a filialei acesteia din alte localităţi, a hotelului, a motelului, a campingului (cu o capacitate de peste 100 de locuri de cazare), a satului de vacanţă, a cabanei şi a unităţii de alimentaţie pentru turism categoria 3, 4, 5 stele, cu o capacitate mai mare de 50 de locuri la mese, se asigură de persoane care deţin brevet de turism şi contract individual de muncă cu normă întreagă, înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă sau de asociatul sau acţionarul societăţii
comerciale de turism, care deţine brevet de turism.
În vederea acordării brevetului de turism persoana în cauză trebuie să prezinte următoarele documente în copii legalizate:

a) cerere de eliberare a brevetului de turism 2 exemplare:  cerere tip
b) dovadă privind deţinerea permisului de şedere în România, în cazul cetăţenilor
străini;
c) curriculum vitae cu precizarea expresă a pregătirii profesionale şi a experienţei
profesionale si  notificarea ” Declar pe propria răspundere că datele cuprinse în prezentul înscris sunt reale” plus semnatura
d) copie de pe actul de identitate;
e) copii de pe actele care atestă pregătirea profesională;
f) copii de pe documentele de atestare a perioadei lucrate în turism; sau copie dupa certificatul de Manager in Activitate de Turism
g) copie atestat de limbă străină de circulaţie internaţională; cu exceptia absolventilor de scoli cu predare in limba de circulatie internationala
h) certificat de cazier judiciar.

PE TOATE COPIILE SEMNATURA SI PRECIZAREA „CONFORM CU ORIGINALUL”
3.4. Vechimea va fi dovedită prin carnet de muncă, contract de muncă înregistrat la Inspectoratul teritorial de muncă, acte societate însoţite de o copie după certificatul de clasificare sau licenţă de turism, după caz. Persoanele care au lucrat în străinătate vor prezenta acte doveditoare a activităţii lor în domeniul turismului.
În termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii agentului economic, sau persoanei fizice, autoritatea publică centrală pentru turism va efectua verificările necesare şi va elibera licenţa şi respectiv, brevetul de turism.
Brevetul de turism este netransmisibil şi se afişează în copie color la loc vizibil în incinta agenţiei de turism şi a filialelor acesteia, pentru a da posibilitatea turiştilor să cunoască dacă agenţia în cauză funcţionează legal.
Brevetul de turism se eliberează pe o perioadă nelimitată.
Pentru cei din Cluj Napoca eliberarea brevetului de turism necesita trimitea tuturor actelor la Bucuresti, adresa:
Ministerul Dezvoltarii  Regionale si Turismului- Directia Generala Turism-Serviciul Autorizare si Regelementare in Turism
Str.Apolodor, nr 17, Latura Nord, sector 5, Bucuresti

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Cele mai popular

To Top